Algemene Voorwaarden

 

Algemene Reisvoorwaarden

            Artikel 1 Toepasselijkheid

1   Deze algemene reisvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van    toepassing op   reizen en/of reisarrangementen welke zijn georganiseerd door Ishara Travel & Tours, gevestigd te ‘s-Gravenhage.

2   Naast deze reisvoorwaarden zijn mede van toepassing de voorwaarden zoals vermeld in de voor een reisproject uitgegeven publicaties (folders, brochures, advertenties etc.)

3   Bij tegenstrijdigheid tussen deze reisvoorwaarden en de onder lid 2 vermelde voorwaarden prevaleren de voorwaarden die vermeld staan in een voor een reisproject uitgegeven publicatie.

De navolgende bepalingen zijn door Ishara Travel & Tours zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond. De reisvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

 

Artikel 2 Bagage

Per persoon mag u één koffer (max. 20 kg) meenemen. Indien u met kinderen onder de 2 jaar reist, houdt u er dan rekening mee dat de kinderen geen eigen bagage mogen vervoeren. Daarnaast mag u per persoon hooguit één stuk handbagage (max. 40x12x30 cm) meenemen.

Ishara Travel & Tours is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bagage.

Wij adviseren u uw bagage te allen tijde goed te labelen en te voorzien van uw persoonlijke gegevens en uw bestemming.

Kostbare artikelen en medicijnen dient u als handbagage te vervoeren in verband met mogelijk verlies of verlate aankomst van uw koffer tijdens busreizen.

Artikel 3 Vertrektijden

De definitieve vertrektijden vanaf uw instapplaats vindt u op uw reisbescheiden. Deze tijden kunnen afwijken van de u bij boeking opgegeven informatieve tijden. Controleer uw reisbescheiden dus goed. De vertrektijd voor de terugreis naar Nederland staat vermeld bij de reisbeschrijving.
Wij verzoeken u om altijd minimaal 15 minuten voor de aangegeven tijd aanwezig te zijn.

Artikel 4 Vertragingen

Door drukte op de weg, stakingen (ook openbaar vervoer) of weersomstandigheden kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door dergelijke vertragingen bij terugkeer aansluitend openbaar vervoer niet mogelijk zijn, dan is Ishara Travel & Tours niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 5 Persoonlijke gegevens

De Algemene Reisvoorwaarden van Ishara Travel & Tours vereisen dat u persoonlijke gegevens verstrekt die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep belangrijk zijn.

Artikel 6 Verkoopovereenkomst

Voor het kunnen accepteren van uw aanvraag en uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt Ishara Travel & Tours uw persoonsgegevens. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante diensten van Ishara Travel & Tours.

Artikel 7 Hotelkwaliteit

Eenpersoonskamers zijn over het algemeen schaars of niet beschikbaar.|
Als u toch heeft kunnen boeken voor een eenpersoonskamer zult u mogelijk ervaren dat deze kwalitatief vaak minder is dan een tweepersoonskamer in hetzelfde hotel. Het betreft veelal kamers met een minder gunstige ligging, afwijkende faciliteiten en beperkte afmetingen.

Voor eenpersoonskamers is altijd een toeslag verschuldigd. De meeste hotels beschikken in hoofdzaak over tweepersoonskamers. Wanneer u boekt voor een driespersoon- of 4 persoons-kamer betekent dit in de praktijk vaak dat er verrijdbare (stretcher-)bedden op een tweepersoonskamer worden bijgeplaatst. De kwaliteit van deze bedden wijkt soms af van de gangbare.

Artikel 8 Reisleiding

De dagexcursies zijn veelal inbegrepen in de reissom. Avondexcursies, alsmede eten/drinken en entreegelden dienen ter plaatse afgerekend te worden en zijn derhalve niet opgenomen in de reissom.

Artikel 9 Entreegelden

De entreegelden gedurende de aangeboden excursies zijn niet bij de reissom inbegrepen. De prijzen zijn variabel; raadpleeg voor exacte informatie de reisleiding.

Artikel 10 Vrijblijvend aanbod

De aanbieding van de reizen op deze website zijn vrijblijvend en kunnen door Ishara Travel & Tours worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren indien een reis is volgeboekt.

Artikel 11 Prijswijzigingen

De vermelde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, belastingen, heffingen en wisselkoersen zoals deze bij Ishara Travel & Tours bekend waren bij ontwikkelen van het reisprogramma. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen in de gevallen genoemd in de reisvoorwaarden.

Artikel 12 Acties en kortingen

Ishara Travel & Tours kan geen restitutie verlenen of verantwoordelijkheid nemen voor promotionele acties of kortingen die ter plaatse door Disneyland®Resort Paris buiten medewerking van Ishara Travel & Tours om, worden georganiseerd. Op niet ingeleverde actievouchers of kortingsbonnen en niet genoten kortingen kan Ishara Travel & Tours nimmer (achteraf) restitutie verlenen.

Artikel 13 Klachten

Vanzelfsprekend stellen wij alles in het werk om uw vakantie zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen, dat zich tijdens de busreis of op uw vakantiebestemming een probleem voordoet. Indien u meent een gerechtvaardigde klacht te hebben, dan dient u een klacht ter plaatse zo spoedig mogelijk te melden aan de reisbegeleider zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisbegeleider voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).

Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en Ishara Travel & Tours daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één week na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Ishara Travel & Tours. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.

Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Ishara Travel & Tours niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Ishara Travel & Tours geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronischeweg bericht.
Ishara Travel & Tours zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn verlengd met één maand.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

De persoon, die reserveert, is aansprakelijk voor de boeking van alle deelnemers en de juistheid van alle boekingsgegevens. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders/voogden toestemming hebben gegeven.

Ishara Travel & Tours is niet aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

De aansprakelijkheid van Ishara Travel & Tours voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste tweemaal de reissom.

 Artikel 15 Gedragscode

Wij doen ons best om alles zo goed mogelijk voor u te regelen. Wij vragen ook om uw medewerking als er eens iets anders loopt dan gewenst. Daarom vragen wij u de (geschreven en ongeschreven) waarden en normen te respecteren, zowel tijdens het transport als tijdens het verblijf op uw vakantiebestemming. In geval van ongewenst gedrag van de cliënt, kan Ishara Travel & Tours, na overleg met de leiding van het hotel of de busorganisatie handelen, zoals ze dat wenselijk acht.

Artikel 16 Borgsom

Het is gebruikelijk, dat op de dag van aankomst voor appartementen een borgsom gevraagd wordt. De borgsom is afhankelijk van de appartementen en wordt op de dag van vertrek teruggegeven, mits de appartementen in dezelfde staat terug aangetroffen worden als op de dag van aankomst. Als de verantwoordelijke persoon van de appartementen van mening is, dat de inboedel niet in dezelfde staat aangetroffen wordt als op de dag van aankomst, wordt de borgsom niet of slechts gedeeltelijk teruggestort. Ishara Travel & Tours treedt hierover niet in discussie.

Artikel 17 Geluidoverlast

Het is belangrijk, dat u zich vóór uw boeking oriënteert, waar uw hotel van keuze gelegen is om eventuele onnodige klachten wegens lawaai of drukte, hoogte enz. tijdens uw verblijf of achteraf te vermijden. Als lawaai veroorzaakt wordt door bouw- of andere werkzaamheden, kan Ishara Travel & Tours niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor klachten met betrekking tot lawaai, drukte of andere omstandigheden, die door groepen scholieren of andere reizigers in het hotel van uw keuze veroorzaakt wordt.

Artikel 18 Accommodatie verlenging of wijziging

Het is mogelijk, dat het hotel van uw keuze later opent en eerder sluit, dan oorspronkelijk gepland stond op het moment van boeking.  Als dit het geval is, zal Ishara Travel & Tours een ander gelijkwaardig hotel voor u reserveren. Als u om welke reden dan ook besluit om uw vakantie eerder af te breken, kan Ishara Travel & Tours u de niet in gebruik genomen boeking niet terugbetalen.

Als u tijdens uw vakantie besluit om uw verblijfsduur te verlengen, dient u de kosten hiervoor plus de administratiekosten van 25,- Euro rechtstreeks aan de reisleiding van Ishara Travel & Tours betalen.

Artikel 19 Annuleringsvoorwaarden

Een goede annuleringsverzekering zoals die van Unigarant dekt in veel gevallen de volledige kosten van annulering. Voor het annuleren van vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Bij Ishara Travel & Tours worden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden voor de reiziger gehanteerd.

Annulering door de reiziger

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na verzending van het boekingsformulier behoudt de reiziger het recht om tot 24 uur na verzending van het boekingsformulier kosteloos te annuleren. Dit recht vervalt als de boeking korter dan acht weken vóór de vertrekdatum van de reis plaatsvindt.
Bij annulering is iedere reiziger naast reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:
– Binnen 24 uur na verzending van het boekingsformulier, mits minimaal 56 dagen vóór de reis, bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50,-
– Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-.
– Van 14 t/m 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten 70% van de reissom met een minimum van € 50,-.
– Van 8 t/m 13 dagen voor de vertrekdatum van de reisbedragen de annuleringskosten 90% van de reissom.
– Van 0 t/m 7 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.
Als een reiziger niet op tijd is voor vertrek heeft deze geen recht op terugbetaling van de reissom, tenzij er een andere overeenkomst is tussen beide partijen.

– in het geval de reservering gebonden is aan economische voorwaarden zoals bij groepen, zullen de voorwaarden van de overeenkomst m.b.t. groeps reserveringen door beide partijen in acht genomen worden.

Artikel 20 Drukfouten

Ondanks de aandacht en controle, die we tijdens de voorbereidingswerkzaamheden en drukwerkzaamheden aan deze brochure gewijd hebben, houdt Ishara Travel & Tours zich het recht toe om elke willekeurige fout achteraf te wijzigen.

Artikel 21 Roken in de bus

Ishara Travel & Tours rijdt met rookvrije touringcars.In de bus mag dus niet worden gerookt, tenzij in de publicatie van de reis anders is vermeld. Voor de rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Artikel 22 Opstapplaatsen

Bij groepen vanaf 15 personen is het mogelijk een extra opstapplaats in te plannen. De opstapplaatsen brengen geen extra kosten met zich mee.

Als de door u geboekte opstapplaats om reistechnische redenen niet kan worden aangedaan, krijgt u de kosten op basis van openbaar vervoer (2e klasse) van ons vergoed. Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten van de door u gekozen opstapplaats naar de door ons aangewezen opstapplaats.

Artikel 23 Minimum aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers is 32 per reis. Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U zult hiervan uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte worden gesteld.

Artikel 24 Reserveren

Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt vormt u een party. Het adres van de hoofdboeker fungeert dan als correspondentieadres en deze ontvangt dan ook de boekingsbevestiging. Tevens is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor de hele betaling. Op het moment dat u telefonisch uw gegevens doorgegeven heeft, beschouwen wij dit direct als een definitieve reservering.

Na reservering ontvangt u een bevestiging van de boeking, waarop het gereserveerde staat vermeld inclusief de reissom. Wanneer u langer dan 6 weken voor de vertrekdatum van uw reis boekt, dient u een aanbetaling van 50% van de hoofdsom te voldoen. Het restant van de reissom dient 6 weken voor vertrek bij ons binnen te zijn. Voor alle boeking binnen 6 weken voor vertrek geldt dat het bedrag direct in 1 keer moet worden voldaan.

Artikel 25 Reispapieren

Wanneer uw betaling bij ons binnen is, ontvangt u ongeveer 3 dagen voor vertrek uw reispapieren met de DEFINITIEVE vertrektijd en eventuele andere belangrijke informatie.

Artikel 26 Reisdocumenten

U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Let wel: iedere reiziger dient zelf zorg te dragen voor het in orde zijn van de grensdocumenten. Zorgt u er voor dat u deze documenten in uw handbagage heeft.

Artikel 27 Excursies/Overmacht

Het weer kan slecht zijn, de weg geblokkeerd, of andere redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat wij genoodzaakt zijn een excursie ter plaatse te annuleren. U kunt er echter zeker van zijn dat wij in dat geval ons uiterste best doen u een alternatief programma aan te bieden. U dient de excursies/entreegelden ter plaatse contant te voldoen bij de reisleider. Wij houden ons het recht voor: 1)een excursie te annuleren bij onvoldoende deelname. 2)u in een ander hotel van dezelfde categorie onder te brengen.