Disclaimer

Copyright en Disclaimers

Copyright © 2012 Ishara Travel & Tours. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopieën, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ishara Travel & Tours.

Overname van gedeeltes van HTML op het net is met bronvermelding toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van HTML op het net op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

De informatie op HTML op het Internet wordt geleverd “zoals ze is”. Het gebruik van de informatie op HTML op het Internet en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker.

In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op HTML op het Internet. Aan de samenstelling en inhoud van deze Internetsite wordt de uiterste zorg besteed.

Desalniettemin aanvaardt Ishara Travel & Tours geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze Internetsite.

Links naar Internetsites van derden

Deze Internetsite kan mogelijk links naar Internetsites bevatten die onder verantwoordelijkheid van derden vallen. Ishara Travel & Tours is niet verantwoordelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud of gebruik van deze Internetsites.